Holistinen tuoteajattelu

Liiketoimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Uusien tuotteiden ja palvelukonseptien kehittäminen vaatii uusia näkökulmia, ideoita ja osaamista.

Holististisessa tuoteajattelussa tuoteominaisuudet muodostuvat laajan tuoteajattelun kautta. Tuotekehityksen kannalta eri lähestymisnäkökulmat huomioidaan arvolähtöisen mallin kautta.

Arvotekijät vaikuttavat tuotekehityksen ohjukseen. Arvon muodostus tulee huomioiduksi asiakkaan näkökulmasta koko elinkaaren ansaintaan linkittyneenä.

Prosessi

Icontecin arvolähtöisessä T&K-prosessissa fokuksessa on lopputuote ja siihen vaikuttavat asiakasarvoa lisäävät tekijät. Syystemaattisessa joustavassa prosessissa huomioidaan modernin tuotekehitystyön monimuotoisuus ja tilannekohtaisuus sekä kommunikointi projektiin toteuttajien kanssa.

 

Ohjelmistot

  • Solid Works
    • Simulation
    • Visualize
  • Autodesk Inventor
  • AutoCad
  • MicroStation
  • Rhinoceros
  • Photoshop